Categories: Showcase

by Admin

Share

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อาจารย์ประจำและศิษย์เก่าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ”
สาขารับใช้สังคม
ประจำปี พ.ศ. 2564
จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว
Categories: Showcase

by Admin

Share

Related Posts

View all
  • "อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น" ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีการศึกษา 2564

    อ่านเพิ่มเติม>>
  • "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565 ประเภทวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา

    อ่านเพิ่มเติม>>