Scam คือ ลักษณะการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการกระทำที่มีเจตนาหลอกลวงเพื่อให้เสียทรัพย์สินหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางการสื่อสาร ตัวอย่าง Scam ที่ใกล้ตัวเรา 4 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 Scam บัตรเครดิต รูปแบบที่ 2 Scam ถูกรางวัล รูปแบบที่ 3 Scam ค่าธรรมเนียมศุลกากร รูปแบบที่ 4 Romance Scam ร่วมเรียนรู้ Scam และวิธีป้องกัน Scam ได้เลยค่ะ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

by Admin

Share

Related Posts