สังคมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาจากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างไม่เหมาะสม ตั้งแต่การใช้ข้อความด่าทอ พูดจาส่อเสียด ให้ร้ายดูถูก หรือข่มขู่ทำร้าย ไปจนถึงการสร้างข่าวลวงเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นๆ

“การเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล” จึงควรได้รับการส่งเสริม เพื่อให้เกิดการใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่การเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลนั้น คืออะไร ? และจะส่งเสริมหรือพัฒนาอย่างไร ? คลิปนี้มีคำตอบ #BSRI #สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ #พลเมืองดีบนโลกดิจิทัล #โครงการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

กรกนก แขดวง
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

by Admin

Share

Related Posts