เส้นทางชีวิตสู่การใช้ยาเสพติด: เสียงจากผู้มีความหลากหลายทางเพศ