Categories: Showcase

by krit tarin

Share

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ขอแสดงความยินดีกับ
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
.
นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ระดับหน่วยงาน
.
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Categories: Showcase

by krit tarin

Share

Related Posts