Categories: Showcase

by krit tarin

Share

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล
.
“โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม” โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Project – Based Learning ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากกิจกรรม Edsociate Best Practice Mission 2023 จากโครงการนวัตกรรมการศึกษา Edsociate วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ทีมผู้สอนประกอบด้วย
รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
อ.ดร.สราวุฒิ ตรีศรี
อ.ดร.ปิยะ บูชา
อ.ดร.ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ
สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว (ศิษย์เก่า สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์)
.
และ ผศ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค
สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
.
โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา SWU353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม วิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สามารถรับชมผลงานได้ที่ https://fb.watch/oTEGeBPunW/?mibextid=9R9pXO

#BSRI #ILC #SWU #Edsociate

Categories: Showcase

by krit tarin

Share

Related Posts