Categories: Showcase

by krit tarin

Share

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศุภักษร ธิกา
นิสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
.
ได้รับทุนสนับสนุนในการทำปริญญานิพนธ์ จาก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)
.
โครงการวิจัย “เรื่องผลของการเสริมสร้างพลังทางสุขภาพตามกระบวนการจัดกระทำที่มีต่อพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสุขภาพและสุขภาวะทางจิตของสตรีไทยที่มารับบริการบำบัดยาเสพติดในสถานบริการภาครัฐ : การวิจัยผสานวิธี”
.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : .ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์

Categories: Showcase

by krit tarin

Share

Related Posts