Categories: Showcase

by krit tarin

Share

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรมิดา มหันตมรรค
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์แบบมีวิชาเรียน
.
ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
“การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
.
ผลงานวิจัย: การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบในการออกแบบกระบวนการเพื่อเสริมสร้าง ความงอกงามทางใจหลังเผชิญเหตุการณ์วิกฤติและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม ในเด็กยากไร้
.
ประกาศจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

Categories: Showcase

by krit tarin

Share

Related Posts