Categories: Showcase

by krit tarin

Share

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ขอแสดงความยินดีกับ
ทันตแพทย์หญิง นีรนาท ถิระศุภะ
นิสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
.
ได้รับทุนในการทำปริญญานิพนธ์
“ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย
จาก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” ประจำปี 2565
.
ชื่องานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากที่มีต่อพฤติกรรมป้องกันโรคปริทันต์ของผู้เข้ารับบริการทันตกรรมจัดฟันผู้ใหญ่”
.
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ

Categories: Showcase

by krit tarin

Share

Related Posts