Categories: Showcase

by krit tarin

Share

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
และอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาน 2566

รางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา)

โดย รศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มศว

รศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มศว

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Categories: Showcase

by krit tarin

Share

Related Posts