สวัสดี BSRI

avatar-1

ในเดือนมกราคม พ.ศ.2506 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกรมการฝึกหัดครู โดยสถาบันนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาบันได้ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดทำหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขาจิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2517

สถาบันฯ ได้โอนมาขึ้นตรงต่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา และเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการวิจัยและการสอน ตลอดจนการฝึกอบรม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เดิมใช้ชื่อว่า “สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก” (International Institute for Child Study) ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ 3 ประการคือ (1) ทำการวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องพัฒนาการเด็ก (2) ฝึกอบรมนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศให้สามารถทำการวิจัยได้ รวมทั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเด็ก และ (3) เผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน