ตำรา เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: การวัดและการพัฒนา
Health Literacy: Measurement and Development

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
.
📌สามารถอ่านได้ที่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy: Measurement and Development) (pubhtml5.com)

#BSRI #SWU