เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการ “วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” ครั้งที่ 40
🎉เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
.
🕘ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. (รูปแบบออนไลน์)
📌และตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (หากผ่านการพิจารณา)
.
🕘ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ส่งผลงานได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD

#มศว #bsri #วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา #JBSD #tci1

by Admin

Share

Related Posts