📢📢📢 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติ และการเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัยในระดับนานาชาติ”
.
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส อี. กวาดามูซ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ อาจารย์ประจำ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
📆 ในวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
.
📌สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.office.com/r/G82J8Hn5uv

#BSRI #SWU

หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร สถาบันวิจัยวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เป็นลำดับแรก
2. ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน ในวันที่ 20 มกราคม 2567

by krit tarin

Share

Related Posts