[All Gen Enjoy แต่ละวัยใช้ชีวิตอย่างไรให้สนุก]
Gen X: Enjoy Leading with Ethics
“สนุกกับการเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม”
แนวทางสำหรับการเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมตามหลัก “การครองตน ครองคน ครองงาน”
เรียนรู้วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมเพิ่มเติมได้ที่

by Admin

Share

Related Posts