สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร Brand Image
13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร Brand Image