สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว เข้าร่วมกิจกรรมงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพกิจกรรมวันฉัตรมงคล