สถาบันวิจัยพฤติกรรม มศว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จากกองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
.
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และกองบรรณาธิการวารสาร ในการต้อนรับ
.
ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์