สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการและยืดหยุ่นสู่การบริการสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
.
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์นักออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในระดับบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล เวลา 9.00 – 12.00 น.
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) รศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ เวลา 13.00 – 16.00 น.
.
วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว (Onsite)

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการและยืดหยุ่นสู่การบริการสังคม