สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว จัดกิจกรรม “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จากแหล่งทุนนานาชาติ” ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์เพื่อสังคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
.
โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก
ดร.แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
และคุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข ผู้จัดการโครงการงานวิจัยเชิงประยุกต์ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
.
ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ สถาบันเพื่อการวิจัย และนวัตกรรมด้านเอชไอวี
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 11 กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จากแหล่งทุนนานาชาติ