สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันและความสุขในการทำงาน (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ให้กับบุคลากรภายในสถาบันฯ
.
โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณชิสา อธิบุญญาโชค ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี ในการบรรยายให้พร้อมรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารเชิงบวกในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับบุคลากรของสถาบันฯ
.
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและบริหาร ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันให้การเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก