สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติ และการเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัยในระดับบนานาชาติ

.
โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส อี. กวาดามูซ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
กล่าวเปิดโครงการฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว โดยมีคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
.
วันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องเรียนรวม อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยนานาชาติ