สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ต้อนรับสำนักหอสมุดกลาง มศว ในการหารือแนวทางการจัดทรัพยากรสารสนเทศ
.
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในการเข้าร่วมครั้งนี้
.
ในวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์

ภาพกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง มศว หารือแนวทางการจัดทรัพยากรสารสนเทศ