ขอแสดงความยินดี กับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2565