สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมจิตสาธารณะ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ในประเด็นฃ ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และได้สนับสนุนมอบของใช้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้
.
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและบริหาร กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมนำทีมบุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
.
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา, อุทธยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ 2566