สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ
.
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ในการกล่าวเปิดโครงการฯ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
.
และได้รับเกียรติวิทยากรจาก อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค และอาจารย์ ดร.ชุณิภา เปิดโลกนิมิต ในการให้ความรู้ บรรยาย และถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้
.
เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรมการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ