สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
เข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับเกียรติบัตรในกิจกรรม SWU Sustainable Development Goals (SDGs) Seminar
.
โดยมี รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เป็นประธานโครงการฯ ที่ได้รับรางวัล ในการเข้ารับเกียรติบัตรและเข้าร่วมกิจจกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ อ.ดร.นฤมล พระใหญ่ และน.ส.กรวิกา กัปตพล ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
.
ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

ภาพกิจกรรมและเข้ารับเกียรติบัตรในกิจกรรม SWU Sustainable Development Goals (SDGs) Seminar