สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
เข้าร่วม โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
โดย มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
.
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพกิจกรรม โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร