สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ได้รับรางวัล
ในฐานะที่หน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีเด่น

ภาพกิจกรรม รับรางวัล

ในฐานะที่หน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย