สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” และวันนักวิจัย ประจำปี 2566
โดยได้รับรางวัลชูเกียรติ ดังนี้
1. รางวัลระดับหน่วยงาน ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนบุคลากร สายวิชาการสูงสุด อันดับที่ 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2.รางวัลทีมวิจัย ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดจากหน่วยงานระดับประเทศ (วช.) รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง (หัวหน้าโครงการ) อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค (ทีมวิจัย)
3.รางวัลทีมวิจัย ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดจากหน่วยงานระดับประเทศ (วช.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ (ทีมวิจัย)

ภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” และวันนักวิจัย ประจำปี 2566