สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ร่วมสมัยและทักษะด้านจิตวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 1
เรื่อง “สุนทรียสาธก (Appreciate Inquiry) กับการพัฒนาบุคคลและองค์กร”
.
โดยได้รับเกียรติท่านวิทยากร : ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพกิจกรรม กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ร่วมสมัยและทักษะด้านจิตวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 1