สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว จัดโครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกายและจิต
หัวข้อ “การพัฒนา Growth Mindset”
.
ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายเวชศาสตร์ เรืองโสภิษฐ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
.
โดยมีบุคลากร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ให้การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกายและจิต

หัวข้อ “การพัฒนา Growth Mindset”