28 เมษายน 2566 ครบรอบ 74 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมฯ วางพานพุ่มดอกไม้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แด่ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ผู้มีคุณูปการของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ ศ.มล.ปิ่นมาลากุล
#ทีมมศว #74ปีมศว