สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตการทำงาน
.
กิจกรรมบรรยายเรื่อง “คุณภาพชีวิตที่ดี กับวิถีความมั่นคงในการทำงาน” และกิจกรรมเสริมสร้าง PsyCap ในบุคลากร
.
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตที่ดี กับวิถีความมั่นคงในการทำงาน”
.
และนิสิตหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ของสถาบันฯ ดำเนิน “กิจกรรมเสริมสร้าง PsyCap ในบุคลากร”
.
ในการนี้มีอาจารย์ บุคลากร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตการทำงาน