สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว จัดโครงการกิจกรรมค่ายอัตลักษณ์เพื่อพัฒนานิสิตในการแก้ปัญหาท้าทายสังคม ประจำปี 2566
โดยมี รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต สถาบันฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ท #BSRI #SWU

ภาพกิจกรรม ค่ายอัตลักษณ์เพื่อพัฒนานิสิตในการแก้ปัญหาท้าทายสังคม ประจำปี 2566