สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.ยะลา พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้
ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา