ร่วมแสดงความยินดีสำนักหอสมุดกลาง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุดกลาง มศว เนื่องในพิธีเปิดให้บริการ Learning Space นำโดย ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง มศว

ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีสำนักหอสมุดกลาง