BSRI SWU x SH MU กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาพกิจกรรม BSRI SWU x SH MU กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร