สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 68 ปี
.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
.
วันที่ 25 สิงหาคม 2566
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร