โครงการถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนี่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 
ภาพกิจกรรม โครงการถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนี่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร