ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
Orientation 2023
ภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเรียน 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เวลา 09.00-14.00 น.