PDCA Onepage Report

การอบรมในโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วิทยากร โดย อาจารย์ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์

  1. การวางแผนอย่างเป็นระบบ (PDCA) วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
  2. กระดาษ 1 ใบเข้าใจประเด็น (One Page Report) วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องเรียนรวม อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

#BSRI #SWU #PDCA #OnePageReport

PDCA Onepage Report

by Admin

Share

Related Posts