ita-activities

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสู่คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (AP66-304-3) ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  2. เพื่อพัฒนาและจัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติสำหรับผู้มาขอรับบริการ ให้ได้มาตรฐาน
  3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงนโยบาย No Gift Policy

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

หลังเข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรมีส่วนร่วม และรับรู้การดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส  ตระหนักถึงนโยบาย No Gift Policy และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติสำหรับผู้มาขอรับบริการ อย่างเป็นมาตรฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean 4.63 SD.= .744)

#BSRI #SWU #ITA

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสู่คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

by Admin

Share

Related Posts