กิจกรรมเขียนบทความ
[1 มีนาคม 2566] การบรรยาย หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
[คลิกลงทะเบียน]

#มศว #bsri

by krit tarin

Share

Related Posts