ความสำคัญและนโยบายด้าน “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ” โดยสมัชชาสุขภาพ ที่ Link เป็นเวลา 4 นาที