ชุดกิจกรรมที่ 2
ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียง

รายการเอกสาร

  1. แผนการทำกิจกรรมmuj 2
  2. ใบงานที่ 5 ความหมายและความสำคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  3. ใบงานที่ 6 หลังชมวิดีโอมีแบบอย่างจากสื่อวิดีโอ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  4. ใบงานที่ 7 หลังสืบค้นและอ่านข้อมูลในสื่อแอปพลิเคชั่น Goodbye NCDs โดย สสส.
  5. ใบความรู้เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยตนเอง
  6. ใบความรู้ Infographic เรื่อง วิธีการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  7. แบบทดสอบความรู้ เรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” หลังทำกิจกรรมครั้งที่ 3
  8. ใบงานที่ 8 แหล่งข้อมูล
  9. แบบทดสอบ ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่
  10. แบบบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยผู้สอน/ผู้จัดกิจกรรม