เกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มประชาชน
ที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มประชาชน ที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพรายด้าน

องค์ประกอบ ช่วงคะแนน ระดับ แปลผล ข้อควรปฎิบัติ
1.การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ (7 ข้อๆ ละ 5 คะแนนเต็ม   35 คะแนน) ข้อที่ 1-7 น้อยกว่า 21 คะแนน หรือ < 60%            ของคะแนนเต็ม ไม่ดีพอต้องเร่งพัฒนา -ยังมีปัญหาในการค้นหาและใช้อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลและเลือกแหล่งบริการสุขภาพที่น่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการตัดสินใจดูแลสุขภาพ ท่านต้องหมั่นฝึกทักษะการค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะที่เป็นทางการจากภาครัฐมากกว่าข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง หรือควรมีการรับฟังหรือสอบถามจากผู้ให้บริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
21 – 27.9 คะแนนหรือ≥ 60% -  < 80% ของคะแนนเต็ม พอใช้ได้ ควรฝึกฝนเพิ่ม - สามารถค้นหาและใช้อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลและเลือกแหล่งบริการสุขภาพที่น่าเชื่อถือได้บ้างแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ตัดสินใจให้ถูกต้องแม่นยำได้ ท่านควรหมั่นฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์การสืบค้นข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตจากหลายๆ แหล่งที่สามารถอ้างอิงได้ มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัยและถูกต้องของข้อมูลและแหล่งบริการที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย
28 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก -สามารถค้นหาและใช้อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลและเลือกแหล่งบริการสุขภาพที่น่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำได้และจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ท่านอาจเพิ่มการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลหรือแหล่งบริการที่ถูกต้อง เพื่อคงรักษาความสามารถในการค้นหาและใช้อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลและเลือกแหล่งบริการสุขภาพที่น่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการดูแลสุขภาพ
2.การเข้าใจข้อมูลและบริการสุขภาพ (7 ข้อๆ ละ 5 คะแนนเต็ม 35 คะแนน) ข้อที่ 8-14   น้อยกว่า 21 คะแนน หรือ  < 60% ของคะแนนเต็ม ไม่ดีพอต้องเร่งพัฒนา -ยังมีปัญหาในด้านทักษะการฟัง การอ่าน การบันทึกและการเล่าเรื่องหรือยังไม่สามารถอธิบายข้อมูลสุขภาพตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ท่านต้องฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การจดบันทึกและเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตนเองให้คนใกล้ชิดหรือให้ผู้อื่นได้รับรู้หรือแสดงความเข้าใจในด้านสุขภาพของท่านให้เพิ่มขึ้น
21 – 27.9 คะแนนหรือ ≥ 60%  -         < 80% ของคะแนนเต็ม พอใช้ได้ ควรฝึกฝนเพิ่ม - ท่านรู้และเข้าใจบางส่วนในข้อมูลสื่อสารสุขภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทั้งทางออนไลน์ สื่อเอกสาร สิ่งพิมพ์หรือสื่อบุคคล ได้บ้างแต่อาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องทั้งหมดจึงยากที่จะนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ท่านควรเปิดโอกาสในการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยฝึกอ่าน/ฟัง การจดบันทึกแบบตีความหรือแปลความหมายในข้อมูลสุขภาพจากสื่อต่างๆ นั้น พร้อมเล่าหรืออธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจในข้อมูลสุขภาพและแหล่งบริการที่ท่านมีอยู่ว่าถูกต้องหรือเพียงพอที่จะนำมาใช้ดูแลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้นได้จริง
28 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก - ท่านรู้และเข้าใจในข้อมูลสื่อสารสุขภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบได้ พร้อมมีความเชี่ยวชาญพอในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและเรียนรู้ด้านสุขภาพ ท่านสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนใกล้ชิดหรือผู้อื่น ในการเป็นผู้สื่อสารสุขภาพที่ดี ทั้งสามารถทำความเข้าใจในข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองได้ และสามารถเป็นแบบอย่างของผู้มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อการดูแลสุขภาพได้
3.การตรวจสอบข้อมูลและบริการสุขภาพ (7 ข้อๆละ 5 คะแนนเต็ม 35 คะแนน ) ข้อที่ 15-21 น้อยกว่า 21 คะแนน หรือ   < 60% ของคะแนนเต็ม 28 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก - ท่านรู้และเข้าใจในข้อมูลสื่อสารสุขภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบได้ พร้อมมีความเชี่ยวชาญพอในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและเรียนรู้ด้านสุขภาพ
21 – 27.9 คะแนนหรือ ≥ 60%  -          < 80% ของคะแนนเต็ม 28 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก - ท่านรู้และเข้าใจในข้อมูลสื่อสารสุขภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบได้ พร้อมมีความเชี่ยวชาญพอในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและเรียนรู้ด้านสุขภาพ
28 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม 28 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก - ท่านรู้และเข้าใจในข้อมูลสื่อสารสุขภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบได้ พร้อมมีความเชี่ยวชาญพอในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและเรียนรู้ด้านสุขภาพ
4.การประยุกต์ใช้ข้อมูลและบริการสุขภาพ (7 ข้อๆ ละ 5 คะแนนเต็ม 35 คะแนน ) ข้อที่ 22-28   28 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก - ท่านรู้และเข้าใจในข้อมูลสื่อสารสุขภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบได้ พร้อมมีความเชี่ยวชาญพอในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและเรียนรู้ด้านสุขภาพ ท่านต้องหมั่นฝึกทักษะคิดวิเคราะห์และมีเหตุผลด้วยการพิจารณาข้อดีข้อเสียในการเลือกใช้ข้อมูลและบริการด้านสุขภาพที่มีอยู่มาใช้ในการวางแผนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเองในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
21 – 27.9 คะแนนหรือ ≥ 60%  -          < 80% ของคะแนนเต็ม 28 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก - ท่านรู้และเข้าใจในข้อมูลสื่อสารสุขภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบได้ พร้อมมีความเชี่ยวชาญพอในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและเรียนรู้ด้านสุขภาพ
28 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม 28 คะแนนขึ้นไป หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก - ท่านรู้และเข้าใจในข้อมูลสื่อสารสุขภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบได้ พร้อมมีความเชี่ยวชาญพอในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและเรียนรู้ด้านสุขภาพ

เกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มประชาชน
ที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม

เกณฑ์ในการจำแนก ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านรวม

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (28 ข้อๆ ละ 5 คะแนน เต็ม 140 คะแนน)

คะแนนรวมที่ได้ แปลผล
ถ้าได้น้อยกว่า84 คะแนน หรือ<60% ของคะแนนเต็ม เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น จึงต้องใฝ่เรียนรู้และปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากขึ้น
ถ้าได้ 84 – 111.9 คะแนนหรือ ≥ 60 – <80% ของคะแนนเต็ม   เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ถูกต้องบ้างในบางครั้งแต่ยังจำเป็นที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นเพื่อการดูแลสุขภาพ
112 -140 คะแนนหรือ ≥80% ของคะแนนเต็ม เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มากเพียงพอต่อการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ถูกต้องและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ด้านสุขภาพและสามารถนำความรอบรู้ด้านสุขภาพมาใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี