ชุดกิจกรรมที่ 4
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียง

รายการเอกสาร

 1. แผนการทำกิจกรรมที่ 4 มารู้จักวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างพอเพียงให้ห่างไกลโรค NCDs
 2. ใบงานที่ 13 การกำหนดทางเลือกใหม่ในการปฏิบัติตนด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย (ปฏิทินแผนการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายรายสัปดาห์)
 3. ใบงานที่ 14.1 เมนูคู่สุขภาพ
 4. ใบงานที่ 14.2 เมนูคู่สุขภาพ
 5. ใบงานที่ 14.3 การกำหนดทางเลือกใหม่ในการปฏิบัติตนด้านการออกกำลังกายและการบริโภคอาหาร
 6.  ใบงานที่ 14.4 ตารางบันทึกการปฏิบัติตนด้านการบริโภคอาหาร ใน 1 สัปดาห์
 7. ใบงานที่ 14.5 การจัดการด้านอารมณ์และความพอเพียง
 8. แบบวัดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค NCDs
 9. แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 10. ใบความรู้อ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักกระบวนการช่วยเปลี่ยนแปลง (Process of Change)
 11. ใบความรู้ การประเมินภาวะความดันเลือดโดยปกติประมาณ 120/80 หรือมากน้อยกว่านี้เล็กน้อย
 12. ใบความรู้อ่านเพิ่มเติมเรื่อง การปรับพฤติกรรมสุขภาพ
 13. บันทึกหลังทำกิจกรรมโดยผู้สอน/ผู้จัดกิจกรรม