ชุดกิจกรรมที่ 1 ความรู้เรื่องความเสี่ยงโรค NCDs

รายการเอกสาร

  1. แผนการทำกิจกรรม
  2. ใบงานที่ 1 ทบทวนมุมมองของตนเอง
  3. ใบงานที่ 2 สร้างความหวัง ด้วยสายใยครอบครัว
  4. ใบงานที่ 3 ตอบคำถาม
  5. ใบงานที่ 4 เป้าหมายเป็นดาว
  6. แบบทดสอบความรู้ เรื่องโรค NCDs และการปฎิบัติด้านสุขภาพ จำนวน 10 ข้อหลังจบกิจกรรมครั้งที่2
  7. ใบความรู้เพิ่มเติม เรื่องโรค NCDs
  8. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 โรค NCDs โดยผู้สอน/ผู้จัดกิจกรรม