ชุดกิจกรรมที่ 3
การสื่อสารสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียง

วิธีการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รายการเอกสาร

  1. แผนการทำกิจกรรมที่ 3 มารู้จักวิธีสื่อสารให้ห่างไกลโรค NCDs
  2. ใบงานที่ 9 ทบทวนสุขภาพของตนเอง
  3. ใบงานที่ 10 กรณีตัวอย่างของผู้ผ่านวิกฤติชีวิตด้านสุขภาพ
  4. ใบงานที่ 11 Ask me three และ Teach Back
  5. ใบงานที่ 12 การแชร์เพื่อจูงใจหันมาดูแลสุขภาพกัน
  6. แบบทดสอบความรู้เรื่อง “การสื่อสารสุขภาพกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ”
  7. ใบความรู้ เทคนิคการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารสุขภาพ
  8. ใบความรู้เพิ่มเติม เรื่อง การสื่อสารสุขภาพกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  9. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 การสื่อสารสุขภาพ โดยผู้สอน/ผู้จัดกิจกรรม